Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.4dogs.waw.pl jest TIP Piotr Ciborowski, ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa, posiadający numer NIP 5261260487, REGON 365860837, tel. 603 04 7001 , e-mail biuro@4dogs.waw.pl, adres do korespondencji ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa .
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym, w tym prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy.
 3. Sklep prowadzony przez TIP Piotr Ciborowski pod domeną internetową www.4dogs.waw.pl jest wyłącznie Sklepem Internetowym.

 

§ 2. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Dni robocze – dnia tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
 • Produkt – każdy produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.4dogs.waw.pl , prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie;
 • Sprzedawca – TIP Piotr Ciborowski, ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa, NIP 5261260487, REGON 365860837 prowadzący Sklep Internetowy;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o treści ustalonej Regulaminem;
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

§ 3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest również możliwe na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Sklepu Internetowego jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Internet Explorer Mobile, Chrome Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Sklep Internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnionej pod adresem www.4dogs.waw.pl i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4. Przedmiot zamówienia i ceny

 1. Przedmiotem Zamówienia mogą być Produkty udostępnione przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny Produktów, obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia określone są w cenniku Sklepu Internetowego, dostępnym pod adresem www.4dogs.waw.pl .
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

§ 5. Zamówienia

 1. Zamówienia są składane:
  1. on-line poprzez przeznaczony do tego Formularz Zamówienia;
  2. w drodze wysłania wiadomości e-mail na adres: biuro@4dogs.waw.pl w którym Klient powinien podać następujące dane: Imię, Nazwisko, Dokładny adres dostawy, Nr telefonu kontaktowego, Nr NIP (w przypadku faktur VAT), Imię psa, Rasę psa, Wiek psa, Przybliżoną masę ciała psa ;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu 603 04 7001 .
 2. Zamówienia mogą składać Klienci posiadający Konto, jak i nie posiadający Konta.
 3. Umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedawcę w Dni robocze, w godzinach od 08:00 do 13:00, co oznacza, że Zamówienie złożone poza ww. godzinami będą przyjmowane przez Sprzedawcę w kolejnym Dniu roboczym.
 5. Złożenie Zamówienia on-line następuje poprzez prawidłowe i kompletne zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na stronie www.4dogs.waw.pl oraz zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu.
 6. Złożenie Zamówienia w drodze wysłania wiadomości e-mail zobowiązuje Klienta do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wymaganych danych oraz zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu.
 7. Przyjęcie Zamówienia złożonego przez Klienta zostanie potwierdzone e-mailem. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu lub Produktów. Wysłanie przez Sklep Internetowy do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji terminie.
 9. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia jego przyjęcia, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, numer Zamówienia, wybrane Produkty, adres dostawy i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 10. Do Zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny), albo na żądanie Klienta faktura VAT z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
  1. złożenia Zamówienia w nieprawidłowy sposób,
  2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów,
  3. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6. Dostawa

 1. Przesyłki nadawane są od poniedziałku do piątku. 
 2. Dostawy odbywają się transportem kurierskim  zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.4dogs.waw.pl
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni roboczych lub, w razie potrzeby, zostaje uzgodniony z Klientem w sposób indywidualny telefonicznie lub mailowo. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.
 4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę. O takiej zmianie Klient powinien poinformować Sprzedawcę telefonicznie pod numerem telefonu 603 04 7001 lub e-mailowo na adres www.4dogs.waw.pl.
 5. Zmiany adresu oraz godziny dostawy zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie zostaną zrealizowane.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu.

§ 7. Warunki płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty z tytułu nabycia Produktu w następujących formach:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 29 1030 0019 0109 8503 3002 7265
  2. płatnością ONLINE ze strony www.4dogs.waw.pl realizowanej przez tpay.com ,
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu: dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku, o którym mowa w ust.1 lit b) niniejszego paragrafu: dzień zlecenia płatności tpay.com
 3. W przypadku braku płatności za zamówione Produkty, Sprzedawca nie zrealizuje Zamówienia.
 4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy wskazać w Formularzu Zamówienia, albo dostarczyć na adres mailowy biuro@4dogs.waw.pl w momencie składania Zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy Zamówieniu lub dołączona do dostarczonego Zamówienia.

§ 8. Rejestracja i dostęp do Konta

 1. Rejestracja Konta dokonywana jest on-line, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Utwórz konto”.
 2. Formularz Rejestracji zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. W Formularzu Rejestracji Klient podaje swoje dane osobowe niezbędne do kontaktu z Klientem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji przez Klienta Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Klienta na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Klienta wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Sprzedawca informuje, że udostępnienie przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Klienta.
 6. Konto umożliwia:
 1. śledzenie online statusu Zamówienia;
 2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;
 3. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
 4. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
 5. edytowanie danych dotyczących Klienta.

§ 9. Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacje składane w związku z zakupem Produktów Sprzedawcy mogą być składane według wyboru Klienta:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: TIP Piotr Ciborowski, ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: biuro@4dogs.waw.pl .
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Sprzedawcę stanowisku.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.4dogs.waw.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.

§ 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia dotyczące Klientów będących konsumentami

 1. Klient będący konsumentem może, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o odstąpieniu w dowolny sposób. W szczególności oświadczenie może być złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: TIP Piotr Ciborowski,
  2. w formie elektronicznej (wiadomości e-mail) na adres: biuro@4dogs.waw.pl .
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.).
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 7. Produkt należy zwrócić na adres: . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
 8. Koszt opakowania Produktu w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów Sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Umów Sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11. Sprzedawca będący stroną Umowy Sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
 12. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenie siędowojewódzkiegoinspektoraInspekcjiHandlowejzwnioskiemo wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Klient będący konsumentem ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie w tym wypadku od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

§ 13. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1), w dalszej części „RODO”, dane osobowe podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta lub podczas procesu składania Zamówienia są przetwarzane przez TIP Piotr Ciborowski, ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa, NIP 5261260487, REGON 365860837, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury założenia Konta Klienta, albo złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane do następujących celów:
  • założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia, dane te będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w przypadku założenia Konta w serwisie internetowym, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane naszym pracownikom i kontrahentom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Do danych osobowych Klientów mogą mieć dostęp nasi kontrahenci, tacy jak: podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową, podmioty wykonujące usługi hostingowe i informatyczne, podmioty wykonujące usługi wysyłki produktów.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinien skontaktować się z TIP Piotr Ciborowski na adres: ul. Arkuszowa 197, 01-934 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@4dogs.waw.pl.
 6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 7. Sprzedawca oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 .
 2. Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem: www.4dogs.waw.pl .
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny i w każdej chwili.
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich pod adresem internetowym: www.4dogs.waw.pl .
 5. Strona internetowa Sklepu internetowego, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafiki stanowią wyłączną własność TIP Piotr Ciborowski oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument, wszelkie spory powstałe w związku z zakupem Produktów Sprzedawcy mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 8. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca wszelkie spory powstałe w związku z zakupem Produktów Sprzedawcy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo według siedziby Sprzedawcy.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.